adverteren

Sport & Geneeskunde

Het wetenschappelijk tijdschrift Sport & Genees­kunde richt zich op iedereen met een wetenschap­pelijke interesse voor sport en gezondheid.

cover-sgk-201511Sport & Geneeskunde bevat artikelen gerelateerd aan wetenschappelijk onderzoek, de sportmedische praktijk, klinische studies, casuïstiek, boekbespre­kingen en proefschriften, referaten en congrestek­sten en relevant nieuws van de verenigingen.

Sport & Geneeskunde biedt de mogelijkheid tot publica­tie van manuscripten betreffende origineel onder­zoek, klinische studies, casuïstiek of overzichtsar­tikelen op het terrein van de sportgeneeskunde in de breedste zin van het woord, inbegrepen reva­lidatie, inspanningsfysiologie, bewegingsweten­schappen, biomechanica, biomedische wetenschap­pen en sportpsychologie.

Hoofdredactie: Dr. H. Zwerver en Dr. F. Struyf
Eindredactie: Linda Zoon
ISSN: 0874-6659
Verschijning: 4 edities per jaar
Prijs abonnement: € 127,15 incl. btw / € 119,95 excl. btw

.

..

 

Neem abonnement

Neem nu een abonnement op Sport & Geneeskunde

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES